Çocuk Dergisi Eylül 2014

    
DERLEME
1.
Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi
A Review on Early Literacy: Recommendation for Child Development during Well-Child Care
doi: 10.5222/j.child.2014.089  Sayfalar 89 - 94
Güntülü Tercanlı Metin, Gülbin Gökçay

Bu çalışmada, bebekler ve erken çocukluk dönemindeki çocuklarla birlikte kitap okumanın gelişime etkileri, niteliği, sıklığı ve bunları etkileyen etmenleri ele alan araştırmalardan örnekler sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, erken dönemde kitap okumanın çocuk gelişimine olan olumlu etkilerine dikkat çekmek ve bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlarını derlemektir.

Anahtar Kelimeler: erken okuryazarlık, birlikte kitap okuma, etkileşimli okuma, söyleşimsel okuma, çocuk gelişimi, çocuk sağlığı izlemi

2.
Çocuklarda Menenjite Güncel Yaklaşım
Current Approach to Meningitis in Pediatric Patients
doi: 10.5222/j.child.2014.095  Sayfalar 95 - 99
Manolya Acar, Murat Sütçü, Ayper Somer

Çocuklarda pnömokok ve son olarak da meningokok konjüge aşıların kullanılmaya başlanmasıyla bakteriyel menenjit daha az görülmektedir. Menenjit, beyni çevreleyen meninkslerin enfeksiyonu olarak tanımlanıp hastaların yaşı küçüldükçe, menenjit semptom ve bulguları özgüllüğünü kaybetmektedir. Süt çocuklarında ateş, emmede azalma, huzursuzluk, çevreyle ilgisizlik gibi silik bulgular gözlenebilmektedir. Mevcut semptom ve bulgulara dayanarak bakteriyel menenjit olasılığını öngörmek için Bakteriyel Menenjit Skorlaması gibi modeller geliştirilmiştir. Menenjit şüphesi olan stabil hastalarda, uygun kan testleri yanında mutlaka lomber ponksiyon yapılmalıdır.İlk aşamada tam kan sayımı, periferik glukoz, BOS’da lökosit, eritrosit, glukoz, protein tayini ve gram boyama değerlendirilmelidir. Bakteriyel menenjit tedavisine esas olarak zaman kaybetmeden ve toplumdaki antibiyotik duyarlılığına dayanılarak geniş spektrumlu ampirik antibiyotik başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisi ne kadar erken başlanırsa sağ kalım üzerine olumlu etkisinin o derece fazla olduğu gösterilmiştir. Halen menenjit, çocukluk çağının önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup en riskli gruplar süt çocukları ile adelosanlardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, menenjit, tedavi

3.
Boğmaca enfeksiyonunun tanı ve tedavisi
Diagnosis end treatment of pertussis infection
doi: 10.5222/j.child.2014.100  Sayfalar 100 - 107
Gülçin Otar, Ayşe Kılıç, İsmail Yıldız, Muhammet Ali Varkal, Esra Devecioğlu

Boğmaca yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde önemli morbidite ve mortalite nedenidir. 
Boğmaca tanısı klinik ile tanı konulur. Mikrobiyoloji-serolojik testlerle kesinleştirilir. Son yıllarda tanıda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi de kullanılmaktadır. Tedavide makrolid grubu antibiyotikler kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Boğmaca, çocuk, öksürük

4.
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom
Atypical Hemolytic Uremic Syndrome
doi: 10.5222/j.child.2014.108  Sayfalar 108 - 115
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım, Alev Yılmaz

Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek hasarının bir arada görüldüğü bir hastalıktır. Hastaların %90’ında klinik tablodan diyareye yol açan Shiga toksin üreten Eschericha Coli (STEC) sorumludur. Geleneksel olarak “tipik HÜS” olarak adlandırılan bu hastalarda iyi bir destek tedavi sağlandığında prognoz yüz güldürücüdür. Hastaların geri kalan %10’u diyare ilişkili olmayan “atipik HÜS” (aHÜS) olarak adlandırılır. Günümüzde aHÜS’ün patogenezinde kompleman sisteminin regülasyon bozuklukları ve kobalamin metabolizma bozuklukları gibi birçok nedenin yer aldığı gösterilmiştir. Bu yeni bilgiler ışığında aHÜS tedavisinde de yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu makalede hastalığın tanı ve tedavisinde güncel bilgiler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: HÜS, aHÜS, hemolitik üremik sendrom, diyare, eculizumab

OLGU SUNUMU
5.
Süt Çocuğunda Nadir Bir Döküntü Nedeni: Kutanöz Mastositoz
A rare cause of eruption in infancy: Cutaneus mastocytosis
doi: 10.5222/j.child.2014.116  Sayfalar 116 - 120
Fatih Haşlak, Deniz Özçeker, Zeynep Tamay

Döküntü ve kaşıntı, süt çocukluğu çağında en sık acil servise başvuru sebeplerinden birisidir. Bu iki semptomun birlikteliğinin birçok hastalığa işaret ediyor olması ayırıcı tanıyı planlamamızı güçleştirmektedir. Eksiksiz bir öykü ve dikkatli bir fizik muayene bu konuda yardımcıdır. Mastositoz bu döküntü ve kaşıntı ile seyreden hastalıklar arasında nadir görülen bir sebeptir. Lezyonların alevlenmelerle seyretmesi, persiste etmesi fizik muayenesinde ise Darier bulgusunun müspet olması bize bu nadir tanıyı düşündürür. Burada mastositoz vakalarına yaklaşımı değerlendirmek amacıyla şikayetlerinin başlamasından on altı ay sonra tanı almış ve bu süreçte defalarca palyatif tedavi almış bir kutanöz mastositoz vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, döküntü, mastositoz

6.
Kawasaki hastalığı ile Rhinovirüs enfeksiyonu birlikteliği
Concomitant Rhinovirus infection in a child with Kawasaki Disease
doi: 10.5222/j.child.2014.121  Sayfalar 121 - 124
Murat Sütçü, Manolya Acar, Merve Özkan, Hacer Aktürk, Nuran Salman, Kemal Nişli, Ayper Somer

Kawasaki hastalığı ( KH ), sıklıkla 5 yaş altı çocuklarda gözlenen akut, sistemik ve ateşli bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığı olan bireylerde olası bir enfeksiyöz ajanın varlığı suçlanmaktadır. Hastalığın enfeksiyon hastalıklarına benzer şekilde bulgu vermesi, belirli mevsimlerde ve bazı coğrafi bölgelerde daha sık gözlenmesi enfeksiyöz etken varlığını güçlendirmektedir. Başta, Parvovirus B19, Epstein-Barr Virus ( EBV ), Cytomegalovirus ( CMV ) ve Mikoplazma gibi çok sayıda etkenin KH ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Biz de burada viral solunum panelinde Rhinovirus pozitifliği ile beraber Kawasaki hastalığı bulunan 2 yaş kız olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kawasaki hastalığı, Rhinovirus.

7.
Sepsis Tablosunda Gelen Yağ Asidi Oksidasyon Bozukluğu: Vaka Sunumu
Case Report: Fatty Acid Oxidation Disorder That Mimics Sepsis Clinic
doi: 10.5222/j.child.2014.125  Sayfalar 125 - 127
Emel Ekşi Alp, Sinem Oral Cebeci, Meryem Karaca, Tuğçe Ertürk, Metin Uysalol, Agop Çıtak

Metabolik hastalıklar neden oldukları belirti ve bulgularla diğer çocukluk çağı hastalıklarıyla karışabilmektedir. Başvuru bulgularının sepsisi düşündürdüğü durumlarda ayırıcı tanıda metabolik hastalıkların da düşünülmesine dikkat çekmek için bu vakanın sunulması amaçlanmıştır. Acil polikliniğimize ateş, ishal ve emmede azalma nedeniyle getirilen 2 aylık kız hastanın sepsise yönelik tedavisi başlandı. Yüklü aile öyküsü olması nedeniyle gönderilen doğumsal metabolik hastalık tarama tetkikleri çok uzun zincirli yağ asidi oksidasyon bozukluğu ile uyumluydu. Sonuç olarak, tekrarlayan kusma atakları, septik görünüm, aile hikayesi ve sağlıklı görünen bir bebekte ani gelişen klinik bozulmada metabolik hastalıklar ayırıcı tanılar arasında yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal metabolik hastalık, sepsis, yağ asidi oksidasyon bozukluğu

8.
İlk doz seftriakson kullanımı sonrası anafilaktik şok gelişimi
Anaphylactic Shock After First Exposure to Ceftriaxone In a 8-Year-Old Child
doi: 10.5222/j.child.2014.128  Sayfalar 128 - 130
Fatih Aygün, Fatma Deniz Aygün, Serdar Nepesov, Halit Çam, Yıldız Camcıoğlu

Son yıllarda sefalosporin grubu ilaçların yaygın kullanımı ve buna bağlı artan alerjik reaksiyonlar endişe uyandırmaktadır. Sefalosporin sonrası ölümcül anafilaksi oldukça nadir görülmektedir (1: 100 000). Bu yazıda daha öncesinde tamamen sağlıklı olan, hiç seftriakson kullanmamış, 8 yaş erkek hastada ilk doz seftriakson uygulamasıyla anafilaktik şok gelişmesi sunulmuştur. Amacımız seftriakson gibi sefalosporin grubu ilaçların ilk doz uygulanmasında dahi anafilaktik şok gelişebileceği hatırlatmak ve bu nedenle endikasyon dışında kullanılmaması gerektiği vurgulanmaktır.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, şok, seftriakson

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın