Çocuk Dergisi Eylül-Aralık 2016

    
DERLEME
1.
Çocuklarda astım atak tedavisi
Management of asthma exacerbation in children
doi: 10.5222/j.child.2016.043  Sayfalar 43 - 52
Deniz Özçeker, Zeynep Tamay

Astım; çocukluk çağının en sık kronik hastalığıdır. Günümüzde halen astım hastalığını ortadan kaldıracak bir tedavi olmaması nedeni ile astım hastalarının atak yakınmaları ile karşımıza çıkmaları kaçınılmazdır. Astım atakları acil servis başvuruları ve hastane yatışlarının önemli bir sebebidir. Aynı zamanda çocukların okul kaybına, ailelerde endişeye ve tedavi masraflarında artışa neden olmaktadır. 
Atakta olan her hastanın öncelikle kısa öyküsü alınarak, muayenesi yapılmalı ve atak şiddeti belirlenmelidir. Ardından hızlıca hastanın tedavisine başlanmalıdır. 
Beş yaş altında ve üstünde olan çocukların anatomik ve fizyolojik özellikleri birbirinden oldukça farklı olduğundan hem kronik astım tedavisi hem de atak sırasında yapılması gerekenler bazı farklılıklar göstermektedir. Tedavi planı belirlenirken hastanın yaşı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: astım, atak, çocuk,

2.
Çocuklarda HIV Enfeksiyonu
HIV infection in children
doi: 10.5222/j.child.2016.053  Sayfalar 53 - 59
Murat Sütçü, Ayper Somer

Günümüzde HIV enfeksiyonu tüm dünyayı etkileyen bir pandemi haline gelmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle tüm dünyada yaklaşık 37 milyon kişi insan immün yetmezlik virusu (HIV) ile enfektedir. Türkiye’de ilk olarak 1985 yılında kazanılmış immün yetersizlik sendromu (Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) vakası görülmüş olup 2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 12541 HIV/AIDS olgusu (11101 HIV pozitif /1440 AIDS ) bildirilmiştir. Ülkemizde yıllar içinde HIV/AIDS olgu sayısının giderek artmakta olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: HIV enfeksiyonu, çocuklar, korunma

3.
Fiziksel çevre kirliliğinin çocuk sağlığına etkileri
Effects of physical environmental pollution on child health
doi: 10.5222/j.child.2016.060  Sayfalar 60 - 66
Zuhal Gündoğdu, Gonca Keskindemirci, Melike Tuğrul Aksakal, Öykü Özbörü Aşkan, Gülbin Gökçay

Fiziksel çevre kirliliği, yaşam kalitesini ve insan sağlığını özellikle de çevresel etkenlere daha fazla duyarlı olan çocukları çeşitli yönlerden etkilemektedir. Gün geçtikçe çevre kirliliğinin çocuk sağlığına olumsuz etkileriyle ilgili bilgiler daha çok artmakta ve bu konuda yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler konusunda hekimlere daha çok görev düşmektedir. 
Bu makalede fiziksel çevre kirliliği başlığı altında hava, su, besin, ses ve elektromanyetik alan kirliliğinin, bebek ve çocuk sağlığı üzerine olan zararlı etkileri, bu etkilerin nasıl engellenebileceği ve hangi önlemlerin alınabileceği ele alınmaktadır. Bu konuya özellikle hekimlerin dikkatini çekerek, ebeveynlere ve topluma danışmanlık hizmeti verilmesinde kanıta dayalı yararlı bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sağlığı, Fiziksel Çevre Kirliliği, Etkiler ve önlemler

4.
Çocuklarda Trombositopeniye Yaklaşım
Approach to Thrombocytophenia in Children
doi: 10.5222/j.child.2016.067  Sayfalar 67 - 73
Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş

Trombositler primer hemostazda görevli ana elemanlardır. Trombosit sayısının 150.000/mm3’den düşük olmasına trombositopeni denir. Trombositopenik hastaya yaklaşımda detaylı öykü alınması, tam fizik muayene yapılması ve laboratuar değerlendirmede periferik yaymanın mutlaka incelenmsi gerekir. Trombositlerin sayı ve morfolojisi, küme oluşturması, diğer kan elemanlarının sayısal ve morfolojik değerlendirlmesi için periferik yayma tanısal yaklaşımda altın standarttır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, trombositopeni, periferik yayma

5.
Çocuk Solid Organ Nakli Enfeksiyonları
Pediatric Solid Organ Transplant Infections
doi: 10.5222/j.child.2016.074  Sayfalar 74 - 85
Selda Hançerli Törün, Manolya Acar, Nuran Salman, Ayper Somer

Solid organ nakli (SON) son dönem böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer hastalıklarında dünyada 30 yılı aşkın süredir başarıyla uygulanmaktadır. İnfeksiyonlar SON yapılan çocuklarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Bu derlemede SON yapılan çocuklarda sık görülen infeksiyon sendromlarının ve etken patojenlerin tanımlanması, infeksiyonun zamanlaması ve risk faktörlerinin saptanması ve koruyucu önlemerini rehberler eşliğinde ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: solid organ nakli, pediatri, infeksiyon

6.
Anafilkasiye Yaklaşım
Approach To Anaphylaxis
doi: 10.5222/j.child.2016.086  Sayfalar 86 - 91
Sevgi Sipahi, Zeynep Ülker Tamay

Anafilaksi hızlı başlangıçlı, yaşamı tehdit edici, sistemik bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tanısı öykü ve klinik bulgular ile konulan bu klinik durum hızla tanınmalı ve erken müdahale edilmelidir. Prevelansın tahmini %0,3 olduğu ancak anafilaksiye bağlı ölüm oranının %0,001’in altında olduğu gösterilmiştir. Tüm yaş gruplarında anafilaksinin en sık nedenleri besin, ilaç ve böcek sokmasıdır. Semptom ve bulgular çoğunlukla alerjenle karşılaşma sonrası ilk 2 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Deri bulguları olguların %80-90’ında görülmektedir. Solunum sistemine ait semptomlar çocuklarda daha sık görülmekte iken; kardiyovasküler semptomlar erişkinlerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Anafilaksi tedavisinde ilk seçenek ilaç olan adrenalin; ölüm ve hastaneye yatışı önleyen tek ilaçtır.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, adrenalin, acil

7.
Ergenlik ve sosyal çalışma
Adolescence and social work
doi: 10.5222/j.child.2016.092  Sayfalar 92 - 97
Kemal Güdek, Aylin Yetim, Firdevs Baş, Ayşe Kılıç

Ergenlik kavram olarak; aile yapısını, sağlık ve beslenme koşullarını, coğrafi özellikleri, iklimi, kültürü, toplumu ve ergenin düşünce-duygu-davranış özelliklerini barındırmaktadır. Bundan dolayı ergenlik dönemi birçok disiplinin mesleki müdahalesini gerekli kılmaktadır. Bu disiplinlerden biri de sosyal çalışma disiplinidir.
Sosyal çalışma, tüm müracaatçı gruplarında olduğu gibi ergenlerle çalışırken “psiko-sosyal teşhis ve tedavi” formülasyonuyla müdahale eder. Psiko-sosyal değerlendirme tıbbi tedavi yerine kullanılamaz ancak tıbbi tedaviyi destekler. Sosyal hizmet uzmanının psiko-sosyal formülasyonla ergen ve ailelere mesleki müdahalesi onların yaşam kalitesi ve iyilik halinin devamı açısından çok anlamlıdır ve bu katkı aynı zamanda sosyal refaha da aktarılmaktadır.
Sosyal çalışmanın odak noktası “çevresi içinde birey” odağıdır. Bu derlemede amaç ergenin mikro, mezzo perspektifde değerlendirilmesinde sosyal çalışmacının rolünü ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, sosyal çalışma, psiko-sosyal değerlendirme

OLGU SUNUMU
8.
Fankoni aplastik anemisi tanılı çocuk hastada Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonuna bağlı gelişen ektima gangrenozum
Ecthyma gangrenosum related to Pseudomonas aeruginosa infection in a child with Fanconi aplastic anemia
doi: 10.5222/j.child.2016.098  Sayfalar 98 - 101
Pınar Odalı, Serap Karaman, Deniz Tuğcu, Manolya Acar, Selda Hançerli Törün, Murat Sütçü, Ayşe Karagenç, Zeynep Karakaş, Nuran Salman, Ayper Somer

Giriş: Ektima gangrenozum (EG), Pseudomonas aeruginosa bakteriyemisi ile ilişkilendirilen nadir bir cilt lezyonudur. Burada, Fankoni aplastik anemi tanılı, bakteriyemi olmadan EG ile başvuran bir çocuk olgu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Fankoni aplastik anemisi tanılı 15 yaşında kız hasta, sağ diz ön yüzünde ani gelişen vezikülopüstüler lezyon ve ateş şikayeti ile başvurdu. Genel durumu iyi olan hastanın ateşi 38.5 °C idi. Sağ diz ön yüzde, 3x3 cm boyutlarında ortası siyah renkli, vezikülo-püstüler görünümde, çevresi eritemli, ödemli ve ağrılı lezyon mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde akut faz yüksekliği saptanan hastaya kan kültürü ve dizinde bulunan lezyondan steril şartlarda örnek alınarak teikoplanin ve piperasilin-tazobaktam başlandı. Nötropeni açısından 10 mcg/kg/gün dozdan 3 günlük filgrastim tedavisi uygulandı. Lezyondan alınan aspirat kültüründe Pseudomonas aeruginosa üremesi olan hastanın kan kültürü steril sonuçlandı. Medikal tedavisine devam edilen hastanın lezyonunda belirgin regresyon izlendi. 
Sonuç: Ektima gangrenozum bakteriyemi olmasa da hayati tehdit edebilecek ciddi bir enfeksiyonun bulgusu olarak değerlendirilmeli ve uygun tedaviye hızlıca başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ektima gangrenozum, Pseudomonas aeruginosa


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın