Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Sayı-1 2019

    

İçindekiler / Contents

DERLEME / REVIEW

Tüberküloz ve TLR Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Tuberculosis and TLR Gene Polymorphisms Reika
Dilara Vaizoğlu, Ceren Ac |1-10

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR / CLINICAL INVESTIGATIONS

Bir Üniversite Hastanesinde Ensefalit/Menenjit Şüpheli Hastalarda, Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinin Bakteriyel ve Viral Açıdan İncelenmesi
Bacterial and Viral Analysis of Cerebrospinal Fluid Samples in Patients with Suspected
Encephalitis/Meningitis In a University Hospital
Hüseyin Agah Terzi, Özlem Aydemir, Engin Karakeçe |11-16

Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Kolistin Direnci
Colistin Resistance in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates
Ceren Özkul KoçaK, Gülşen Hazırolan |17-23

Candida parapsilosis’in Ekstrem Koşullara Toleransında Tuz ve Sıcaklık Stres Direncinin Etkisi
Effect of Salt and Temperature Stress Resistance on the Tolerance of Candida parapsilosis to Extreme Conditions
Engin Kaplan, Macit İlkit, G. Sybren de Hoog |24-29

Strep A Hızlı Antijen Testiyle Grup A Streptokokların Tespitinde İkili Sürüntü Çubuğu Kullanımı Bir Gereklilik mi?
Is It a Necessity to Use Double Swab in the Detection of Group A Streptococci by the Strep A Rapid Antigen Test?
Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş, Gülşah Malkoçoğlu, Vildan Yavuz Özer, Berna Ünal, Banu Bayrakta |30-34

Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Seftarolin, Linezolid ve Vankomisin İn Vitro Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ceftaroline, Linezolid and Vancomycin in-vitro Susceptibilities of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and Coagulase-Negative Staphylococci Strains Isolated from Blood Cultures
Fulya Bayındır Bilman, Barış Çiçek |35-40

Tedavi Başarısızlığı Olan Kronik HBV Hastalarında Nükleoz(t)id Direnç Mutasyonları
Nucleos(t)ide Resistance Mutations in Chronic HBV Patients with Treatment Failure
Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Yusuf Yakupoğulları, Özkan Yener, Yaşar Bayındır, Murat Harputluoğlu, Mehmet Sait Tekerekoğlu |41-46

Klorojenik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Üretimi ve Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
Fabrication of Chlorogenic Acid Loaded PLGA Nanoparticles and Determination of
Antimicrobial Activity
Yasemin Budama-Kılınç |47-54

YAZARLARA BİLGİ |V-VI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın