Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Eylül 2013 ›› Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Haziran 2013


Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Haziran 2013

http://www.tmc-online.org/

    

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):39-44, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.039
Derleme
Toksoplazma ve Şizofreni

Nuran Karabulut
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 
ÖZET
 

Şizofreni dünya çapında yaygın, etiyolojisi bilinmeyen nöropsikiyatrik ciddi bir bozukluktur. Enfeksiyon etkenleri ile şizofreni arasındaki olası ilişki, güncel çalışmalarda geniş ölçüde tartışılmıştır. Araştırmalarda Toxoplasma gondii üzerine odaklanılmış ve şizofreni gelişmesinde T. gondii enfeksiyonunun etiyolojik faktör olabileceği hipotezini destekleyen birçok çalışma yayınlanmıştır. Şizofreni hastalarında yüksek T. gondii antikor prevalansı olduğu bildirilmiş ve nöropatolojik çalışmalarda T. gondii’nin nöronlar, glial hücreler ve özellikle astrositler üzerine in-vitro selektif etkisi olduğu gösterilmiştir. Toksoplazmanın şizofrenide olduğu gibi dopamin, norepinefrin ve diğer norotransmitter seviyelerini etkileyebildiği gösterilmiş ve in-vitro yapılan çalışmalarda, şizofrenide etkili olduğu bilinen antipsikotik ilaçların aynı zamanda T. gondii’yi inhibe ettiği bildirilmiştir. Bu derlemede, T. gondii ve merkezi sinir sistemi arasındaki ilişki, şizofreniklerde T. gondii antikor prevalansı ve antipsikotik ilaçların antiprotozoal etkileri ile ilgili veriler gözden geçirilecektir.

Anahtar kelimeler: Toxoplasma gondii, şizofreni, antipsikotik ilaçlar

 

 

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):45-49, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.045 
Araştırma 
Gastroenterit Orijinli Campylobacter jejuni İzolatlarında 
On İki Virülans Geninin Araştırılması §

Tuba Kayman*, Seçil Abay**, Elif Kaya***, Bülent Bozdoğan****, Fuat AydIn**
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji*, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı**, Adnan Menderes Üniversitesi BİLTEM***, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı****

 
ÖZET
 

Amaç: Campylobacter jejuni, akut bakteriyel gastroenteritlerin en önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışmada campylobacter enfeksiyonlarının patogenezinde önemli role sahip olan virülans ve toksin genlerinin prevalansının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında akut gastroenteritli hastalardan izole edilen ve moleküler yöntemle tanımlanan 126 C. jejuni izolatı kullanıldı. İzolatlardaki flaA, flaB, cdtABC, cdtA, cdtB, cdtC, virB11, cj0588, cadFR1B, ciaB, pldA ve dnaJ genlerinin prevalansı, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle analiz edildi.

Bulgular: Test edilen 126 C. jejuni izolatının; 122’si (%96.8) flaB, 120’si (%95.2) cadFR1B, 116’sı (%92.1) dnaJ, 111’i (%88.1) flaA, 110’u (%87.3) cdtA, 103’ü (%81.7) cdtC, 87’si (%69.0) pIdA, 72’si (%57.1) cdtABC, 72’si (%57.1) ciaB, 65’i (%51.6) cj0588, 56’sı (%44.4) cdtB ve 23’ü de (%18.2) virB11 genleri yönünden pozitif bulundu. İzolatlardan yalnızca birinin, araştırılan 12 virülans genine de sahip olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda analiz edilen toksin ve virülans genlerinin prevalans oranları literatürde bildirilen sonuçlar ile genel olarak uyumlu olmasına rağmen, cdtB gen prevalansının düşük olduğu gözlendi. Yurdumuzda konuyla ilgili tek bir araştırma yürütülmüş olup, bu çalışmada elde edilen sonuçların, campylobacter enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve patogenezine yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Campylobacter jejuni, virülans geni, toksin geni

 

 

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):50-55, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.050
Araştırma
Ertapenem ve Doripenemin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinden Sitokin Salınımına Etkisi §

Emine Yeşİlyurt*, Sevgi Özyeğen Aslan*, Ayşe Kalkancı*, Işıl Fİdan*, M. Cihat Oğan**, Semra Kuştİmur*
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı*, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

 
ÖZET
 

Amaç: Ertapenem ve doripenem karbapenem ailesinin yeni üyeleri olan ajanlardır. Antimikrobik ajanların etkinliği, yalnızca mikroorganizma üzerine direkt etkilerine değil, konağın immün sistem fonksiyonlarına da bağlıdır. Çalışmamızda, ertapenem ve doripenemin ısı ile inaktive edilmiş Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa ile uyarılmış insan mononükleer hücrelerinden sitokin üretimi üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mononükleer hücreler ısı ile inaktive edilmiş mikroorganizmalarla uyarıldıktan sonra ertapenem ve doripenem hücre kültürüne eklenmiştir. İnkübasyondan sonra üst sıvıda interlökin-6 (IL-6), IL-10, IL-17, IL-23, interferon-gama (IFN-γ), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) ve transforme edici büyüme faktörü-beta (TGF-β1) sitokin düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: TGF-β düzeyleri ertapenem ve doripenem içeren kuyucuklarda bu ajanları içermeyen kuyucuklara göre anlamlı düzeylerde artış göstermiştir. Diğer sitokinlerin düzeylerinde anlamlı bir değişiklik oluşmamıştır.

Sonuç: TGF-β immünregülatuvar ve anti-inflamatuvar etkili bir sitokindir. TGF-β’nın ertapenem ve doripenemin anti-inflamatuvar etkisinin oluşumunda önemli bir rolü olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle, ertapenem ve doripenemin direkt immünmodülatör etkilerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ertapenem, doripenem, sitokin

 

 

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):56-66, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.056
Araştırma
Solunum Yolu Virüslerinin 2009-2012 Yılları Arasında Ülkemizdeki Mevsimsel Dağılımı

Fatma Bayrakdar, A.Başak Altaş, Gülay Korukluoğlu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolu Virüsleri Ünitesi

 
ÖZET
 

Amaç: Solunum yolu virüs enfeksiyonları temel toplum sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Toplumda hızla yayılırlar ve önemli derecede morbidite ve mortaliteye neden olurlar. Bu çalışmada 2009-2012 yılları arasında laboratuvarımıza gelen solunum yolu örneklerinde solunum yolu virüslerinin yıllara, aylara ve yaşa göre dağılımını göstermek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gelen solunum yolu örneklerinde, multipleks “real-time polimerase chain reaction” (RT-PCR) yöntemi ile çalışan çeşitli ticari kitler kullanarak viral etkenler aranmıştır.

Bulgular: Mevsimsel dağılım açısından bakıldığında virüslerin çoğu ülkemizde aylara göre dağılmıştır. Humunrhino-viruslar (HRV) tüm yıl boyunca görülebilmektedir. Respira-tuvarsinsitial virüs (RSV) Kasım ayının sonunda başlayıp, kış ayları ve yaz başına kadar dolaşımda kalabilmektedir. Human metapneumovirus (HMPV), RSV ile benzer dolaşım göstermektedir. Adenoviruslar (AV) geç sonbahar, kış ve ilkbahar ayları arasında görülmektedirler. Human parainfluenza virüslerinden HPIV3 tüm yıl boyunca görülebilmektedir. HPIV1 ve HPIV2 ender olarak tespit edilen virüsler arasında olup, genellikle kış aylarında görülmektedir. HPIV4 ise sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında dolaşımda kalmaktadır. Coronavirus’dan (CoV) OC43, HKU1 ve NL63 Kasım-Temmuz ayları arasında görülmektedir. CoV229E ve humanbocavirus (HBoV) tüm yıl boyunca dolaşımda kalabilmektedir. Enteroviruslar (EV) sonbahar, kış, ilkbahar aylarında görülmektedir. Influenza A ve B sonbahar, kış ve ilkbaharın son aylarına kadar dolaşımda kalmaktadır.

Sonuç: Bu çalışmada ülkemiz solunum yolları virüslerinin dağılımı ile ilgili dört yıllık epidemiyolojik veri sunulmuştur. Solunum yolu virüslerinin sürveyansı ve yıllık ve mevsimsel dağılımının izlenmesi potansiyel epidemilerin ve pandemilerin saptanmasına yardımcı olur.

Anahtar kelimeler: Solunum yolu virüsleri, multipleks RT-PCR, mevsimsel dağılım

 

 

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):67-71, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.067
Bartonella bacilliformis: 
Uzaklardan Gelen Risk Altında mıyız?
Araştırma

Çağrı Ergİn, İlknur Kalelİ, Yüksel Akkaya, Özgün Kİrİş SatIlmIş, Cansev YIlmaz
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 
ÖZET
 

Amaç: Bartonella bacilliformis gibi Güney Amerika’da endemik olan ve vektörler ile bulaşan hastalıklar, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkeleri coğrafyasında göz ardı edilmektedir. Günümüzde hava yolu taşımacılığı ile vektörlerin aktarımı ve iklim değişiklikleri Güney Amerika’ya ait vektörle bulaşan enfeksiyonlara karşı uyanık olmamızı gerektirmektedir. Serolojik tarama araştırmaları enfeksiyöz hastalıkların varlığını bulmada iyi bir göstergedir. Bu araştırmada, Güney Amerika’da vektörle bulaşan bir etken olan B. bacilliformis’in hastaneye başvuran gönüllü kan vericilerinde seroprevalansı incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 285 gönüllü kan vericisi alındı. Kan vericilerinin tüm demografik verileri sorgulama formu ile kaydedildi. Tüm serum örnekleri “cut-off” değeri 1/256 kabul edilerek immunfluoresans antikor yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Araştırmaya alınan 285 serum örneğinin 1’inde (%0.3) pozitif reaksiyon saptandı. Pozitif reaksiyon saptanan gönüllü kan vericisinin mesleğinin kasap olması, kırsal alanda çiftçilik yapması nedeni ile saptanan seropozitiflik çapraz reaksiyon olarak değerlendirildi.

Sonuç: Ülkemizde vektörle bulaşan hastalıkların tehdit ettiği bölgelerde benzer tarama programları, yeni önem kazanacak olan patojenlerin bugünkü varlığı hakkında bilgi verecektir. Ek olarak, riskli bölgelerde az bilinen patojenlere karşı yürütülecek serolojik araştırmalar patojenler hakkında farkındalığı arttıracaktır.

Anahtar kelimeler: Bartonella bacilliformis, seroprevalans, kan vericileri, IFA

 

 

Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(2):72-76, 2013
doi:10.5222/TMCD.2013.072
Olgu Sunumu 
Streptococcus pneumoniae Menenjitine Bağlı Ölüm Olgusu: Postmortem Mikrobiyolojik Analizin Katkısı

Nihan Zİyade*, Safa Çelİk**, Ayşe Özgün***, Hatice Gülbeyaz**
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı*, Otopsi Şubesi** ve Histopatoloji Şubesi***

 
ÖZET
 

Akut bakteriyel menenjit yüksek oranda mortaliteyle seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Çeşitli enfeksiyöz etkenler akut bakteriyel menenjite neden olabilir. Hızlı tanı ve tedavi ile mortalite oranları azaltılabilmesine rağmen, ölüm görülebilmektedir. Bu makalede postmortem inceleme ile Streptococcus pneumoniae menenjiti saptanan bir olgu, postmortem mikrobiyolojinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Postmortem mikrobiyoloji, bakteriyel menenjit, Streptococcus pneumoniae

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın