Çocuk Dergisi Aralık 2013

http://www.cocukdergisi.org/
    
DERLEME
1.
Anemik Çocuğa Yaklaşım
doi: 10.5222/j.child.2013.131  Sayfalar 131 - 137
Serap Karaman, Zeynep Karakaş

2.
Nicel verilerin yer aldığı bağımsız ve bağımlı gruplarda uygulanan istatistiksel yöntemler
The statistical methods used in the independent and dependent groups, that the quantitative data
doi: 10.5222/j.child.2013.138  Sayfalar 138 - 140
Gökalp Eral, Hayriye Ertem Vehid

Nicel verilerin yer aldığı bağımsız ve bağımlı grupların karşılaştırılmasın da uygun olan biyoistatistiksel yöntemleri kullanmak için takip edilmesine yardımcı bilgilerin yer aldığı derleme.

Anahtar Kelimeler: Nicel veri, bağımsız grup, bağımlı grup

3.
Konjenital Böbrek Anomalileri
Congenital Malformations Of Kidney
doi: 10.5222/j.child.2013.141  Sayfalar 141 - 146
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım

Konjenital organ malformasyonları arasında en sık görülen anomali böbrek ve üreterin konjenital anomalileridir. Üriner sistem enfeksiyonu, hipertansiyon ve böbrek yetersizliğine yol açması nedeni ile önemli morbiditeye sahip hastalıklardır. Çocuklarda son dönem böbrek yetersizliği nedenlerinin %30-50’sini oluşturur. Genetik olarak heterojen hastalıklardır, fakat tek gen hastalıkları veya kromozom bozuklukları da anomaliye yol açabilir. Bu anomaliler alt ya da üst üriner sistem anomalileri olarak görülebilir. Bu yazıda böbreğin (üst üriner sistem) konjenital malformasyonları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: konjenital, böbrek, çocuk, anomali, renal

4.
İlk iki yaşta sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi
Healthy nutrition and improving the habit of healthy nutrition in early two years
doi: 10.5222/j.child.2013.147  Sayfalar 147 - 153
Pınar Yılmazbaş, Gülbin Gökçay

Yaşamın her döneminde önemli olan sağlıklı beslenme, çocuklar için anne karnında başlar, büyüme ve gelişmenin devam ettiği 20’li yaşlara kadar devam eder. Erken çocukluk dönemindeki beslenmenin sağlık üzerinde kısa ve uzun dönemde önemli etkileri vardır. Sağlıklı beslenme, bebek ile ebeveyni arasında sözlü ve sözlü olmayan işaretlerin alındığı ve yorumlandığı bir ilişkinin kurulması ile olur. Beslenme becerileri çocuğun motor, duygusal, sosyal olgunlaşması ile birlikte gelişir ve çocuktan çocuğa farklılıklar gösterir. Tüm bu süreçlerin herhangi bir basamağında aksaklık olduğu zaman iştahsızlık problemi gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, duyarlı beslenme, nasıl

5.
Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığına Yaklaşım
Approach to Urinary Stone Disease in Children
doi: 10.5222/j.child.2013.154  Sayfalar 154 - 159
Alev Yılmaz, Zeynep Yürük Yıldırım

Üriner sistem taş hastalığı sık görülen üriner sistem hastalıklarındandır ve çocuklarda prevelansı giderek artmaktadır. Çocuklarda üriner sistem taş hastalığının önemli bir özelliği de taşa zemin olan metabolik ve anatomik özelliklerin var olmasıdır. Altta yatan nedene yönelik tedavi uygulanması bu hastalığa bağlı morbiditeyi azaltmada önem taşımaktadır. Bu makalede çocuklarda üriner sistem taş hastalığının özellikleri, tanı ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, böbrek taşı, ürolitiyazis, üriner sistem

ARAŞTIRMA
6.
Gelişimsel Gecikmelerin Erken Tanısında Çocuk Doktorlarının Rolü
Pediatrician's Role in Early Identification of Developmental Delays
doi: 10.5222/j.child.2013.160  Sayfalar 160 - 166
Nilcan Kuleli Sertgil

AMAÇ: Türkiye için her beş çocuktan birinin gelişimsel sorunu olduğu kabul edilirse bu çocukların olabilecek en erken dönemde fark edilmeleri çok önem kazanmaktadır. Çocuk doktorlarının olası gelişimsel sorunların erken fark edilmesi noktasında özel bir konumları olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı çocuklarda görülen gelişimsel gecikmelerin erken tespiti konusunda çocuk doktorlarının tutum ve davranışlarını belirlemek, ailelerin bu konudaki beklentilerini tanımlamaktır. 
YÖNTEMLER: Bu araştırmada 29 Çocuk Doktoru ve onları ziyarete gelen 189 (0-3) yaş çocuk sahibi ailelere birer anket uygulaması yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan çocuk doktorlarının sadece %29’u gelişim tarama testi kullanmaktadır. Çalışmada çocuk gelişimi takip yöntemi olarak “Gelişim Tarama Testi kullanımı” son sırada yer almıştır. 
SONUÇ: Çocuk doktorlarının gelişim takibinde düzenli gelişim tarama testi kullanmasına, yeni ebeveyn-bildirimli gelişim tarama ölçeklerinin ülkemiz için geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmasına ve çocuk sağlığını ilgilendiren ortamlarda gelişim danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasına yönelik proje çalışmalarına gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel Gecikme, Gelişim Tarama Testi, Çocuk Doktoru, Denver GTT, Ebeveyn-Bildirimli Tarama Testi

OLGU SUNUMU
7.
Olgu sunumu: Tekrarlayan anjiyoodemin nadir nedeni: herediter anjiyoodem
Case report: hereditary angioedema: a rare cause of recurrent angioedema
doi: 10.5222/j.child.2013.167  Sayfalar 167 - 170
Deniz Özçeker, Zeynep Tamay, Nermin Güler

Herediter anjiyoödem (HA); tekrarlayan anjiyoödem atakları ile seyreden C1 inhibitör eksikliğine veya fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişen otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Her iki cinste de eşit oranda görülen hastalığın prevalansının 50.000 ila 100.000 doğumda bir olduğu tahmin edilmektedir. Anjiyoödem en sık ekstremiteler, orofarinkste ve visseral organlarda görülür. Hastalığın 3 tipi tanımlanmıştır. En sık görülen Tip 1 HA’dir; hastaların %80-85’ini kapsar ve C1 inhibitör düzeyi düşük ve fonksiyonu bozuktur. HA Tip 2’de ise C1 inhibitör düzeyi normal veya artmış iken, fonksiyonu bozuktur. Son yıllarda, özellikle gebelerde ve östrojen tedavisi almakta olan kadınlarda Tip 3 HA tanımlanmıştır. Burada tekrarlayan anjiyoödem ve karın ağrısı ile gelen ve HA Tip 2 tanısı konulan 6 yaşında bir erkek çocuğu sunulmuştur. HA tanısından şüphelenildiğinde, C1INH düzeyi normal bulunduğunda C1INH fonksiyonunun da ölçülmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: C1 estaraz, çocuk, herediter anjioödem,

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın