Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Dergisi Aralık 2013 ›› Çocuk Dergisi Mart 2012


Çocuk Dergisi Mart 2012

http://www.cocukdergisi.org/
    

Çocuk Dergisi 12(1):1-5, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.001
Derleme
Çocukluk Çağında Akut Karaciğer Yetmezliği

M. Serdar Cantez *, Özlem Durmaz *

ÖZET

Akut karaciğer yetmezliği, çocukluk çağında önemli bir sorundur. Bu durumun tanımı, hastanın takibi, ne zamana kadar genel pediyatri uzmanı, hangi aşamada pediyatrik gastroenteroloji uzmanının görüşünün alınması ve ne zaman hastanın karaciğer nakli tedavisi yapılabilen bir merkeze sevkinin gerektiği ve akut karaciğer yetersizliğinin genel hatları, aşağıda soru cevap halinde özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı, karaciğer yetersizliği


Çocuk Dergisi 12(1):6-15, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.006
Derleme 
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisi

Tuğçe AKSU UZUNHAN *, Zeynep KARAKAŞ **

ÖZET

Birçok gelişmiş ülkede çocuklarda en yaygın ikinci ölüm nedeni olan kanser, ülkemizde ilk dört sıra içinde yer almaktadır. İmmatür lenfohematopoetik hücrelerin malign proliferasyonu ve birikimi olan lösemi, en sık görülen çocukluk çağı kanseridir. En sık görülen alt tipi olan akut lenfoblastik lösemi, vakaların % 75-80’ini oluşturur. Ülkemizde yıllık insidans hızı milyonda 34.4 olan akut lenfoblastik lösemi remisyon indüksiyonu, intensifikasyon (konsolidasyon) ve idame fazlarından oluşan bir protokol ile tedavi edilir. Güçlendirilmiş tedaviler ile günümüzde beş yıllık olaysız sağ kalım % 80’in üzerinde bildirilmektedir. Akut lenfoblastik lösemi daha iyi anlaşıldıkça gelecekte sağ kalım oranları daha da artacaktır.

Anahtar kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, çocuk, tedavi

Çocuk Dergisi 12(1):16-23, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.016
Klinik Araştırma 
Ankara Merkezinde Çalışan Bir Grup Esnafın Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımları, 
İlgili Bilgi ve Davranışları

Burcu Küçük Biçer *, Hilal Özcebe *, Hasret Kacemer **, Aslıhan Esra Karaağaç **, 
Ufuk İlgen **

ÖZET

Amaç: Ebeveynler, araç içinde bebek ve çocukların güvenli yolculuk etmesini sağlamak için öncelikle Çocuk Oto Güvenlik Koltuğunu (ÇOGK) tanımalı ve kullanımının gerekli olduğuna inanmalıdır. Bu araştırma ÇOGK hakkında bilgi, kullanım sıklığı, kullanımı etkileyen faktörler ve yasa hakkındaki farkındalığın saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma; Ankara’da iki cadde esnafının bazılarıyla yüzyüze anket uygulanması yöntemiyle yapılmıştır. “Sosyodemografik özellikler”, “ÇOGK kullanımı ve etkileyen faktörler” ve “ÇOGK bilgi durumu” bölümlerinden olmak üzere toplam 32 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Form, görsel materyal ile desteklenmiştir. Araştırmada 83 işletmede bulunan, 300 kişiye ulaşılmıştır. Analizlerde 15.0 SPSS Paket Programı; frekans dağılımları, ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların % 67’si erkek, % 47’si 30 yaş altı ve % 52’si lise mezunudur. Çocuklarda ÇOGK kullanımı düşüktür. Sıfır-4 yaş grubu çocukların % 56’sı ön koltukta ve anne kucağında, 5-12 yaş grubunda iki çocuktan biri arka-yan koltukta yalnız, emniyet kemeri kullanmadan seyahat etmektedirler. Katılımcıların 113 çocuğundan yalnızca 11’i halen ÇOGK kullanmaktadır. Kullananların 10’u güvenlik nedeniyle, 1’i yasal zorunluluk olduğu için kullanmaktadır. ÇOGK hakkındaki bilgi düzeyi 36 yaş ve üstü olan grupta ve öğrenim düzeyi yüksek olan katılımcılarda daha yüksektir. Sürücü belgesi olanların, sürücüyken ve ön koltukta emniyet kemeri kullanımların bilgileri daha fazladır. Kişinin 12 yaş altı çocuğunun olması bilgi düzeyini arttırmamaktadır (p<0.05). Çalışmada araba kullanmayanların ÇOGK kullanımının araba kullananlardan yüksek olduğu, araba kullanan kadınların kullanmayan kadınlara göre daha çok ÇOGK kullandığı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç ve Öneri: ÇOGK kullanımının artırılması için toplumun bu konudaki bilgisinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla medya etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Sağlık personelinin de çocuk izlemleri sırasında konuyu gündeme getirmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Oto koltuğu, çocuk, trafik, kaza

Çocuk Dergisi 12(1):24-29, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.024
Klinik Araştırma
Pasif Sigara İçiciliğinin Çocuklarda Aterosklerotik Risk Faktörlerine Etkisi

Ayşe Kılıç *, İsmail Yıldız *, Rukiye Eker Ömeroğlu **, Emin Ünüvar *, Talat Cantez *

ÖZET

Amaç: Çevresel sigara dumanının karotis arter intimal medial kalınlık ölçümlerine, kan lipid, lipoprotein düzeyleri ve kan basıncı üzerine etkisini ortaya koymak.

Yöntemler: On dört-15 yaş grubuna giren ve evde kronik olarak pasif sigara dumanına maruz kalan 20 kız 20 erkek vakada karotis arter intimal medial kalınlığı, serum total kolesterol, LDL-C, HDL-C, VIDL-C, trigliserid düzeyleri ve kan basınçları ölçülerek aynı yaş grubundan 20 kız ve 20 erkekten oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Pasif sigara dumanına maruz kalan grupta karotis arter intimal medial kalınlık ölçüm sonuçları, serum ortalama total kolesterol ve LDL-C düzeyleri anlamlı derecede daha yüksek, serum HDL-C düzeyleri anlamlı derecede düşük bulundu. Vakaların tümünde açlık kan glikoz düzeyleri normal sınırlarda bulundu. Pasif sigara dumanına maruz kalan grubun ortalama hem sistolik hem de diastolik kan basıncı değerleri anlamlı derecede yüksek bulundu. Ejeksiyon fraksiyon düzeylerinde ise anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Sonuç: Pasif sigara içiciliği karotis aterosklerozunda önemli bir risk faktörü olabilir.

Anahtar kelimeler: Pasif sigara dumanı maruziyeti, ateroskleroz, karotis arter intimal medial kalınlığı, pasif sigara içiciliği

Çocuk Dergisi 12(1):30-34, 2012 
doi:10.5222/j.child.2012.030 
Klinik Araştırma 
Hışıltılı Çocuklarda Mycoplasma pneumoniae ve 
Chlamydia pneumoniae Prevalansı

Cem Deniz *, Sedat Öktem *, Şihmir Şimşek *, Engin Tutar *, Gülnur Tokuç *

ÖZET

Amaç: Mycoplasma pneumoniae ve Chlamidia pneumoniae infeksiyonlarının çocukluk çağında hışıltılı çocuk etiyolojisindeki prevalansını belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Muayenesinde hışıltı tespit edilen, 2-14 yaş arası, 66’sı astım tanılı 130 hasta ve 46 sağlıklı çocuk, M.pneumoniae ve C.pneumoniae infeksiyonu yönünden prospektif olarak incelendi. Her iki patojen için de, IgM titresi ELISA yöntemi ile bakıldı.

Bulgular: Serolojik tetkikler sonucunda, 8 vakada (% 6.2) M.pneumoniae, 9 vakada (% 6.9) C.pneumoniae tespit edildi. Kontrol grubunda ise 1 vakada (% 2.2) C.pneumoniae bulundu. hışıltılı hasta grubumuzda, her iki patojen için antikor pozitifliği açısından, kontrol grubuna göre istatistiksel bir fark bulamadık.

Sonuç: Kontrol grubuna oranla hışıltılı hastalarda M.pneumoniae ve C.pneumoniae infeksiyonu daha sık olmasına karşın, vaka sayısının azlığı nedeniyle M.pneumoniae ve C.pneumoniae infeksiyonu ile hışıltı arasında bir ilişki saptamadık.

Anahtar kelimeler: Astım, hışıltı, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae


Çocuk Dergisi 12(1):35-39, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.035 
Klinik Araştırma 
Bademcik Ameliyatı Sonrası Kusma Önleyici Yaklaşımların Tedavi İçin Gereken Kişi (TGK) Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Suphi Vehid *, Özden Öz Calay **, Hayriye Ertem Vehid **, Mustafa Şükrü Şenocak **

ÖZET

Amaç: Bademcik alınma ameliyatından sonra kusma ve mide bulantısını önlemek için birçok farklı yaklaşım vardır. Bu araştırmada, çocuklarda bademcik ameliyatından sonra mide bulantısıyla ilgili olarak yapılmış çalışmalara ait sonuçlardan yararlanarak ameliyat sonrası mide bulantısını önleyebilmek ve uygun sonuçlara ulaşabilmek için odds ratio (OR), atfedilen risk (attributable risk yani AR) ve number needed to treat (NNT) metodları uygulandı.

Yöntem: Çalışmada, rastgele kontollü deney düzeninde tasarlanmış (RCT) 15 çalışmaya ait sonuçlar OR, AR ve NNT ile değerlendirildi.

Bulgular: Kusmayı önlemek için Acetaminophene göre Diclofenoc, tropisetron + dexamethasone’a göre tropisetron, perphenazinee göre granisetron, droperidol ve normal saline daha iyi bulunmuştur.

Ayrıca, yine kusmayı önlemek için 1.2 mg ondansetron plus 1.1 mg dexanethasone normal saline göre ve metaclopramide ondansetrona göre daha etkisiz bulunmuştur.

Sonuç: Bu bulgulara göre tonsillektomi sonrası antiemetik kullanılmasının önemli olduğu gözlendi.

Anahtar kelimeler: Bademcik ameliyatı, kusma, odds ratio, atfedilen risk, number neened to treat


Çocuk Dergisi 12(1):41-42, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.041
Vaka Sunumu
On İki Yaşındaki Bir Çocukta Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distonik Reaksiyon

Esra GÜCÜK İPEK *

ÖZET

Bulantı ve kusma çok sayıda akut veya kronik sağlık sorunu süresince karşılaşılan yakınmalardır. Antiemetik ilaçlar bu tür yakınmalar için erişkin ve pediatrik hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Metoklopramid de uzun yıllar boyunca en sık kullanılan antiemetik ilaç olmuştur ve bu süre boyunca güvenli olduğu düşünülmüştür. Ancak, dopaminerjik antagonist olması nedeniyle, metoklopramid, psikotik ve ekstrapiramidal yan etkilerin gözlenmesi ile ilişkilendirilmektedir. Hareket bozuklukları ve psikotik reaksiyonların pediatrik popülasyonda yetişkin popülasyona oranla daha ender olarak görülmesi nedeniyle teşhis edilmeleri güç olabilir. Vakamızda, 12 yaşındaki bir çocukta 5 mg dozluk metoklopramid kullanımından iki saat sonra gelişen akut distonik reaksiyon sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: İlaç kullanımına bağlı gelişen hareket bozuklukları, metoklopramid, distonik reaksiyonlar


Çocuk Dergisi 12(1):43-46, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.043
Vaka Sunumu
Konstriktif Perikardit Tanısı Konulan Bir Tüberküloz Vakası

Fatma Deniz Aygün *, Solmaz Çelebi *, Özlem Bostan **, Mustafa Hacımustafaoğlu *

ÖZET

Konstriktif perikardit kalınlaşmış, fibrotik perikardın kalbin diyastolde doluşunu engellemesi sonucu, venöz dönüşün azaldığı ve kalp debisinin düştüğü klinik bir tablodur. Konstriktif perikarditin gelişmekte olan ülkelerde en sık nedeni tüberküloz infeksiyonudur. Bu makalede öksürük, kilo kaybı yakınmaları ile başvuran, akciğer grafisinde sağ plevral efüzyon, toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) mediasten ve çevresinde çok sayıda lenfadenopati ve kalp boyutunda artış saptanan, ekokardiyografik incelemesinde konstriktif perikardit tanısı konulan 14 yaşında bir kız vaka sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Konstriktif perikardit, plevral efüzyon, tüberküloz

Çocuk Dergisi 12(1):47-49, 2012
doi:10.5222/j.child.2012.047 
Vaka Sunumu 
Vinkristine Bağlı Parsiyel İntestinal Obstrüksiyon Tedavisinde Pridostigmin ve Pridoksin Kullanımı: Vaka Sunumu

Zuhal Keskin Yıldırım *, Kezban Karabağ **, Mustafa Büyükavcı *

ÖZET

Bir vinka alkaloidi olan vinkristin (VCR), çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir kemoteropatiktir. Vinkristinin nörotoksik etkileri kullanımını sınırlayıcı bir faktördür. Bu nörotoksik etkiler, periferal nöropati, otonomik nöropati, kranial sinir felçleri ve ensefalopati olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Nöropatinin ciddiyeti tedavinin süresi ve toplam doz ile ilişkilidir. Semptomların çoğu ilacın kesilmesi ile düzelmektedir. Biz burada, daha önce bilinen kalıtsal bir nöropatisi olmadığı halde VCR tedavisini takiben parsiyel intestinal obstrüksiyon gelişen, pridoksin ve pridostigmin ile tedavi ettiğimiz sekiz yaşında bir erkek vakayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Vinkristin, nörotoksisite, parsiyel intestinal obstrüksiyon, pridoksin, pridostigmin

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın