Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Sayı-3 2014

http://www.tmc-online.org/

    
Orijinal Araştırma
 

Daptomisinin Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Suşlarına İn-Vitro Etkinliği 
Hayrunisa HANCI, M. Hamidullah UYANIK, Esra GÜLTEKİN, Zeynep ERDİL, M. Veysel COŞKUN, Hakan USLU

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Daptomisin, enterokok, kan kültürü, MİK50, MİK90, VRE

Amaç: Son yıllarda tüm dünyada enterokoklarda artan antimikrobiyal direnç, özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlarda önemli sorunlara neden olmaktadır. Hücre duvarı inhibitörü olan daptomisinin etkinliği gram pozitif bakterilerle sınırlı olup, dirençli enterokok suşlarında oldukça etkilidir. Bu çalışmanın amacı, kan kültürlerinden izole edilen enterokokların türlerini ve bu suşlar üzerine daptomisinin in-vitro etkinliğini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Mayıs 2011 - Ocak 2014 tarihleri arasında hastanede yatmakta olan hastaların kan kültürü örneklerinden izole edilen toplam 64 enterokok suşu incelenmiştir. Bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması API-20 STREP (BioMérieux, Fransa) ve/veya Vitek 2 (BioMérieux, Fransa) tam otomatik bakteri tanımlama sistemi ile yapılmıştır. Daptomisin duyarlılıkları CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) önerileri doğrultusunda E-test (AB Biodisk, Solna, İsveç) metoduyla belirlenmiştir. İzole edilen suşların diğer antibiyotiklere duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Farklı hastalara ait kan kültürü örneklerinden izole edilen 64 enterokok cinsi bakteri tür düzeyinde tanımlanmıştır. Bu bakterilerin 40'ı (%62.5) Enterococcus faecium, 24'ü (%37.5) ise Enterococcus faecalis olarak tanımlanmıştır. Tüm suşlar daptomisine duyarlıydı ve MİK aralığı 0.016-4 µg/ml olarak saptandı. MİK50 ve MİK90 değerleri E. faecium için 1.5-3 µg/ml, E. faecalis için 0.19-1 µg/ml olarak saptandı. E. faecium suşlarından 3'ü vankomisine dirençli idi. Bu suşlardan ikisi için MİK değeri 3 µg/ml ve biri için 2 µg/ml idi.

Sonuç: Daptomisinin vankomisin dirençli enterokoklar da dâhil olmak üzere enterokok suşlarına karşı in-vitro olarak etkili olduğu saptanmıştır. Dirençli enterokokal enfeksiyonların tedavisinde daptomisinin iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

 


 

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Görülme Sıklığı 
Arzu İRVEM, F.Muhterem YÜCEL, Mustafa YILDIRIM, Ayten KADANALI, Behiye DEDE

Anahtar Sözcükler: Akut gastroenterit, immunokromotografi, rotavirüs

Amaç: Akut gastroenteritler çocuklarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Rotavirüs tüm dünyada, yenidoğan ve çocuklarda görülen, gastroenteritlerin etiyolojisinde yer alan viral etkenler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran çocuk hastalarda, rotavirüse bağlı gastroenterit sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemize ishal yakınması ile başvuran 929 hastanın dışkı örneklerine ait veriler retrospektif olarak araştırılmıştır. Taze dışkı örneklerinde rotavirüs antijenlerinin varlığı, kalitatif immünokromatografik saptama için hızlı görsel bir immünölçüm yöntemi olan rotavirus Rapid test (Biocare Diagnostics Ltd. Çin) ile araştırılmıştır.'

Bulgular: Dışkı örneklerinin 71 (%7.64)'inde rotavirüs antijeni saptadı. Viral antijen pozitif olgular en sık 0-24 ay yaş arası çocuklarda kış ve yaz sezonunda görüldü.

Sonuç: İki yaş altındaki çocuklarda en yaygın gastroenterit etkeni olan rotavirüs her mevsim rutin olarak araştırılmalıdır.

 


 

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu 
Demet HACISEYİTOĞLU, Yasemin ÇAĞ, Sedef BAŞGÖNÜL, Serdar ÖZER

Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, Enterobacteriaceae, GSBL

Amaç: Genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar (GSBL)Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae başta olmak üzere Enterobacteriaceae'da sık görülmektedir. Beraberinde florokinolon ve aminoglikozid direnci de görülebildiğinden gelişen enfeksiyonların tedavisi daha da güçleşmektedir. Bu nedenle uygun empirik tedavide direnç durumunun bilinmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada hastanemizde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen E. coli ve K. pneumoniae izolatlarının GSBL üretme oranını ve antibiyotik duyarlılık durumunu belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak-Aralık 2012 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaların klinik örneklerinde ilk üreyen 385 E. coli ve 154 K. pneumoniae izolatı dâhil edildi. Aynı hastaların farklı kültürlerinden üreyen izolatlar çalışma dışı bırakıldı. Üreyen bakterilerin tanımlanması, antibiyotik duyarlılıkları ve GSBL varlığı VITEK2 otomatize sistemiyle (bioMérieux, Fransa) belirlendi.

Bulgular: Çalışmamızda 385 adet E. coli ve 154 adet K. pneumoniae izole edildi. Üç yüz seksen beş E. coli izolatının 212'sinin (%55), 154 K. pneumoniae izolatının 86'sının (%55.8) GSBL ürettiği saptandı. GSBL pozitif E. coli'de siprofloksasine %70.7, kotrimoksazole %74.0 amikasine %16.5, gentamisine %43 oranında direnç saptandı. GSBL pozitif K. pneumoniae'da ise siprofloksasine %66.2, kotrimoksazole %68.6, amikasine %16.2, gentamisine %43.0 oranında direnç belirlendi. GSBL üreten E. coli'lerin %1.4'ü imipeneme, %2.8'i ertapeneme ve %0.9'u meropeneme dirençli idi. GSBL pozitif K. pneumoniae'da %10.5 imipeneme, %7.0 meropeneme, %11.6 ertapeneme direnç bulundu. Kolistine dirençli suş tespit edilmedi.

Sonuç: GSBL pozitif E. coli ve K. pneumoniae'da direnç oranı en düşük olan antibiyotiklerin kolistin ve karbapenemler olduğu görüldü.

 


 

İdrar Kültüründen İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi 
Pınar ETİZ, Filiz KİBAR,, Yağmur EKENOĞLU, Akgün YAMAN,

Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal direnç, enterokok türleri, idrar kültürü

Amaç: Enterokoklarda son yıllarda antimikrobik ajanlara karşı artan oranda direnç gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde yatarak tedavi gören hastaların idrar kültürlerinden izole edilen enterokok türlerini ve antibiyotik direnç oranlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen hastaların Ocak 2012-Nisan 2014 arasında idrar örneklerinden izole edilen, toplam 536 enterokok suşunun tiplendirilmesi yapılarak, çeşitli antibiyotiklere direnç oranları belirlenmiştir. Enterokok suşlarının identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılıkları otomatik Vitek-2 sistemi (BioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır.

Bulgular: İzole dilen suşların 277 (%51.6)'si Enterococcus faecalis, 249 (%46.4)'u Enterococcus faecium, 5 (% 0.9)'i Enterococcus avium, 2 (%0.3)'si Enterococcus durans, 2 (%0.3)'si Enterococcus gallinarum, 1 (%0.1)'i Enterococcus hirae olarak tanımlanmıştır. Trimetoprim/sulfametoksazol'e %98.1, klindamisine %97, ampisiline %84.2, eritromisine %83.2, imipeneme %83.2, tetrasikline %73.3, siprofloksasine %66.6, moksifloksasine %65.1, vankomisine %14.7, teikoplanine %14.3, linezolide %4.8 ve tigesikline %0.3 oranında direnç gözlenmiştir. Yüksek düzey aminoglikozit direnci yalnızca gentamisin için %9.3, yalnızca streptomisin için %17.5 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, glikopeptit dirençli enterokok suşları saptanmıştır. Hastanemizde saptanan vankomisin ve teikoplanin direnci, bu antibiyotiklerin enterokok enfeksiyonlarında dikkatli kullanılmasının gerektiğini göstermektedir.


 


 

Muş Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda Hepatit A Görülme Sıklığı 
Ülkü ÜNVER, Zeynel SEVİNÇ, Ayhan ÇİFTÇİ

Anahtar Sözcükler: Muş, Hepatit A, çocuk, erişkin

Amaç: Hepatit A infeksiyonları subklinik seyretmesi nedeniyle az oranda klinik olarak tanımlanabilmektedir. Bu durumda insidansı belirlemenin en güzel yolu farklı coğrafik bölgelerde HAV prevalansını saptamaktır. Biz de bu çalışma ile Muş bölgesinde Hepatit A görülme sıklığını ve HAV seropozitivitesini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Ekim 2014 tarihleri arasında hastanemize başvuran 0-14 yaş arası 369, 14 yaş üstü 1063 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Sonuçlar, hastalığın yaş ile ilişkili olarak görülme sıklığı ve ilerleyen yaşlarda kazanılan immunite açısından analiz edildi. On dört yaşta dâhil olmak üzere, sonrasında IgM pozitifliğine hiç rastlanmazken; çocuklarda HAV IgM %20.48 (68/369) pozitif olup, en sık 0-6 (41/68) yaş arasında görüldü. Erişkin grupta IgG %95.86 (1019/1063) pozitifti. Sonuçlar popülasyonun büyük çoğunluğunun çocuk yaşta infeksiyon ile karşılaştığını, HAV infeksiyonlarının bu bölgede yüksek oranda görüldüğünü ve yaş ile beraber HAV seropozitivitesinin arttığını gösterdi.

Tartışma: Özellikle sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü, kalabalık aile ortamları, kültürel yaşam alışkanlıkları, kırsal nüfusun kent nüfusundan fazla oluşu, su arıtma sistemlerinin yetersizliği ve atıkların iyi kontrol edilemiyor oluşu Hepatit A enfeksiyonlarını Muş ili iç

 


Derleme
 
 

Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısı 
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Anahtar Sözcükler: İnterferon gama salınım testleri, latent tüberküloz enfeksiyonu, tanı, tüberkülin deri testi

Tüberkülozun etkin kontrolünde aktif tüberküloz hastalığı gelişme riski yüksek kişilerde latent tüberküloz enfeksiyonu tanısı büyük önem taşımaktadır. Günümüzde latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan altın standart bir yöntem yoktur. Tanıda 100 yıldan beri tüberkülin deri testi ve son 10 yıldır interferon gama salınım testleri kullanılmaktadır. Her iki yöntemin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Testlerin duyarlılıkları benzer olmakla birlikte, aşılı kişilerde interferon gama salınım testlerinin özgüllükleri Mycobacterium tuberculosis'e özgü olan ve BCG bovis suşunda bulunmayan antijenlerin kullanılması nedeni ile tüberkülin deri testine göre daha yüksektir. Bu makalede latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan testlerin klinik uygulamaları ve geliştirilmekte olan yeni tanı yöntemleri derlenmiştir.

 


Olgu Sunumu
 
 

Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Hasta Güvenliğine Etkisi: Hasta Kimlik Doğrulaması 
Serap SÜZÜK, Havva AVCIKÜÇÜK

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın