Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Dergisi Aralık 2013 ›› Çocuk Dergisi Aralık 2010


Çocuk Dergisi Aralık 2010

http://www.cocukdergisi.org/
    

Çocuk Dergisi 10(4):166-170, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.166
Derleme
Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı

Itır TARI CÖMERT *, Sinan Mahir KAYIRAN **

ÖZET

İnternet sohbet etmek, oyun oynamak, müzik dinlemek, araştırma yapmak gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılan teknolojik bir araçtır. Günümüzde her çocuğun ve ergenin internet kullanma nedenleri birbirinden farklıdır. Aileler bu durumu değerlendirirken çocuğun farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu makalede amaç çocuk ve ergenlerin internet kullanımları hakkında genel bilgiler vermek, internet kullanımlarının yaratabileceği olumsuz sonuçlar üzerinde durmak ve ailelere bazı önerilerde bulunmaktır.

Anahtar kelimeler: İnternet kullanımı, çocuk, ergen, internet bağımlılığı


Çocuk Dergisi 10(4):171-178, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.171
Klinik Araştırma
Çocuk Acil Servisinde Gözlem Altında Tutulan Hastalarda Akut ve Kronik Hastalıkların Demografik Değerlendirilmesi

Zeynep Canan YEŞİLOĞLU *, Müferet ERGÜVEN **, Elif Yüksel KARATOPRAK ***, 
Özlem KALAYCIK ***

ÖZET

Amaç: Acil servisler hastanede kalış süresini kısaltarak, gereksiz tetkikleri azaltarak ve gereksiz yere servislere yatırılmaların önüne geçerek mümkün olan en iyi yaşam kalitesinin en kısa zaman ve en düşük maliyetle temin edilmesini sağlamaktadırlar. Bu çalışmada 01.06.2008- 30.11.2008 tarihleri arasında hastanemiz çocuk acil servisinde müşahede altına alınan akut ve kronik vakaları demografik olarak incelemeyi ve çocuk acil servisinin çalışma etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Vakalar retrospektif olarak değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 12.0 for Windows programı Descriptive İstatistik yöntemi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemize bu tarihler arasında toplam 41.039 vaka başvurdu. Başvurulardan 39.332 vaka ayaktan tedavi edilip, 1,707 vaka müşahede altına alındı. Müşahede sonucu 1,276 vaka taburcu edilip, 430 (% 3.5) vaka servislere yatırıldı. Bu 1.707 vakadan 903 (% 52.9) vaka erkek, 804 (% 47.1) vaka kız cinsiyetteydi. Vakaların 1359’u (% 79.6) akut hastalık, 348’i (% 20.4) ise kronik bir hastalığın akut alevlenmesi tanılarıyla izlendi. Akut vakalarda tanıların dağılımlarına bakıldığında ilk sırayı 506 (%37.2) vaka ile akut gastroenteritler almaktaydı. Akut vakaların müşahede sonucu değerlendirildiğinde taburculuk oranı % 78.4 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.1 saat olarak bulundu. Kronik hastalık sınıfındaki vakaların tanılarına bakıldığında ilk sırayı 63 (% 18.1) vaka ile kronik alt solunum yolu hastalıkları aldı. Kronik vakaların müşahede sonucu değerlendirildiğinde taburculuk oranı % 60.4 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.4 saat idi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda acil servislerdeki müşahede sonrası taburculuk oranı % 74.7 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.35 saat olarak tespit edildi. Bu sonuçlar; hasta memnuniyetini arttırıcı niteliktedir. Ayrıca vakaların sorunlarının kısa sürede çözümlenmiş olması acil servisimizin etkin çalıştığının göstergesidir.

Anahtar kelimeler: Acil, çocuk, müşahade, akut, kronik

Çocuk Dergisi 10(4):179-182, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.179
Klinik Araştırma
Çocuk Polikliniğinde İzlenen BebeklerinUyuma Pozisyonlarının Değerlendirilmesi

Yalçın ÇELİK *, Cihan MERAL **, Bülent ÖZTÜRK ***, Sevim PURİSA ****

ÖZET

Amaç: Pek çok ülkede Ani Bebek Ölümü Sendromu sıklığını azaltmak için bebeklerin sırtüstü yatırılmaları yönünde kampanyalar düzenlenmektedir. Ülkemizde ise bebeklerin hangi pozisyonda yatırıldıklarına dair yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada çocuk polikliniğinde izlenen bebeklerin uyuma pozisyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2005 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında 6 aylıktan küçük bebeklerin annelerine anket uygulanarak elde edilen veriler incelendi.

Bulgular: Toplam 102 bebek çalışmaya alındı. Ortalama yaş 92± 52.7 gündü. Bebeklerin % 45.1’i yan pozisyonda yatırılırken, % 24.5’i sırtüstü, % 23.5’i bazen yan bazen sırtüstü, % 6.9’u ise yüzüstü yatırılmaktaydı. Bebeklerin uyuma pozisyonları belirlenirken % 53.9 oranında sağlık çalışanları, % 11.8 medya, % 6.9 ise aile büyüklerinin etkili olduğu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada bebeklerin büyük oranda ani bebek ölümü sendromu riski yüksek olan pozisyonlarda yatırıldıkları saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının ve ailelerin bebeklerin uyuma pozisyonunun önemi hakkında bilgilendirilmelerinin gerekli olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Bebek, uyuma pozisyonu, Ani Bebek Ölümü Sendromu

Çocuk Dergisi 10(4):183-189, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.183
Klinik Araştırma
Akut Romatizmal Ateş: Klinik Bir Değerlendirme

Deniz ÇAĞATAY *, Feyza YILDIZ *, Özlem TEMEL *, Özlem ARSLAN *, Meral İNALHAN *

ÖZET

Amaç: Akut Romatizmal Ateş (ARA) dünyanın her yerinde görülmekte olup, özellikle gelişmekte olan ülkelerde edinsel kalp hastalığının en sık nedenidir. Bu çalışmadaki amacımız insan sağlığını halen bu derece tehdit eden hastalığı epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguları yönünden incelemektir.

Yöntemler: Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Ocak 2000 ve Aralık 2008 tarihleri arasında ARA tanısı alan 45 hasta retrospektif olarak epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından incelenmiştir.

Bulgular: Major kriterlerin görülme oranları ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Major kriterlerin görülme oranları ile yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). En sık görülen major bulgu poliartrit olup, 2. sıradaki karditten sonra, kore ve eritema marginatum aynı sıklıkta görülmekteydi. En sık raslanan minör bulgu akut faz reaktanlarında yükseklik olup, 2. sırada ateş gelmekteydi, diğerleri sırasıyla EKG’de PR uzaması ve artraljiydi.

Sonuç: Akut romatizmal ateş özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sağlık sorunu olup, farklı başvuru semptomları ve klinik seyri olması nedeniyle zaman zaman teşhisinde zorluklar yaşanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, artrit, akut romatizmal ateş

Çocuk Dergisi 10(4):190-197, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.190
Klinik Araştırma
Nörokardiyojenik Senkoplu Çocuk ve Adölesanlarda Tanı, Tedavi ve İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yakup ERGÜL *, Kemal NİŞLİ **, Erkin RAHİMOV ***, Elif ERDEM ÖZCAN ***, 
Ümrah AYDOĞAN ****, Rukiye EKER ÖMEROĞLU ****, Aygün DİNDAR ****

ÖZET

Amaç: Yineleyen senkop yakınmasıyla başvuran hastalarda bazal ve izosorbid dinitrat (İSDN) ile uyarılmış tilt testi sonuçları, tedavi biçimleri ve izlemlerinin sunulması.

Yöntemler: Çalışmamıza yineleyen senkop yakınmasıyla başvurup, kardiyak ve nörolojik tablolar dışlandıktan sonra tilt testi yapılan ve en az 1 yıl süreyle izlemde kalan hastalar alındı. Yaşları 9-18 yıl arasında değişmekteydi. Tilt testi protokolünde hastalar öncelikle 70°’de 30 dk. değerlendirildi. Bulgu olmayanlar 400 µg dozunda İSDN sprey dilaltına uygulanarak 15 dk. boyunca izlendi.

Bulgular: Tilt testi yapılan 61 hastanın ortalama yaşları 13,4±2 yıl, senkop sayıları 3.8±2.8’di. Hastaların 45’inde (% 73.8) tilt testi pozitif olup, bunların 19’unda bazal tilt testi pozitifken, 26 hastada İSDN ile uyarılmış tilt testi pozitifti. İzlemde hastaların 23’ü (% 37.8) konservatif önlemlerle izlenirken, 38 hastaya [31 hastaya metoprolol, 6 hastaya propranolol, bir hasta kombine (metoprolol, mitodrin, fludrokortizon, fluoksetin) tedavi] ilaç başlandı. Yalnızca beta-bloker tedavi alan 37 hastanın % 21’inde başta baş ağrısı olmak üzere karın ağrısı, kusma ve bir hastada depresif davranışlar ortaya çıktı. Hastaların ortalama izlem süreleri 20±9 aydı. Hastaların % 19,6’sında senkopların yinelediği görüldü. Senkopların yinelemesi açısından tilt testi pozitif ve negatif olanlar ile ilaç tedavisi alan ve almayanlar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Yineleyen ve açıklanamayan senkoplu çocuk hastaların tanısında ISDN ile uyarılmış tilt test protokolü uygulanabilir. Hastaların senkop yinelemesi riskini belirlemede tilt testi sonuçlarının fazla önemi yok gibi görünmektedir. Medikal tedavinin senkop tekrarlarını önlemedeki rolünü ortaya koymak için daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: Senkop, tilt testi, beta-bloker, çocuk, adölesan

Çocuk Dergisi 10(4):198-201, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.198
Vaka Sunumu
Perinatal Varisella İnfeksiyonu: Vaka Sunumu

Emrah CAN *, Ali BÜLBÜL **, Sinan USLU **, Umut ZUBARİOĞLU ***, Nazan DALGIÇ ***,
Asiye NUHOĞLU ****

ÖZET

Suçiçeği infeksiyonu çocukluk çağının en sık görülen döküntülü hastalıklarından biridir. Gebelerdeki suçiçeği infeksiyonu geçirilme zamanına göre fetus ve yenidoğanda istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle yenidoğanın suçiçeği infeksiyonunun morbidite ve mortalitesinin azaltılabilmesi için erken tanı ve tedavi oldukça önem taşımaktadır. Bu yazıda postnatal altıncı gününde cilt döküntüsü ile acil polikliniğe getirilen bir yenidoğanda tespit edilen perinatal varisella infeksiyonu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Suçiçeği, yenidoğan, varisella-zoster virus


Çocuk Dergisi 10(4):202-203, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.202
Vaka Sunumu
Bifid Kosta Anomalisi: Vaka Sunumu

Emine DİBEK MISIRLIOĞLU *, Melikşah KESKİN **, Serap ÖZMEN ***, Ufuk SEVGİCAN ****, 
İlknur BOSTANCI *****

ÖZET

Bifid kosta, kostaların anterior bölümünün duplikasyonu ile karakterize bir anatomik varyasyondur. Kostaları ilgilendiren sayısal ve yapısal anomaliler tek başlarına izole bir anomali olarak görülebildikleri gibi ender olarak konjenital sendromların bir parçası olabilir. Çoğu zaman hafif yakınması veya asemptomatik olup rastlantısal olarak teşhis edilirler. Burada çocuk allerji polikliniğine öksürük yakınmalarla ile başvuran ve çekilen akciğer grafisinde bifid kosta saptanan bir vaka sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Bifid kosta, kosta anomalileri, akciğer grafisi, Alerjik rinit


Çocuk Dergisi 10(4):204-206, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.204
Vaka Sunumu
Yenidoğanda Tuzlamaya Bağlı Gelişen Fournier Gangreni: Vaka Sunumu

Erdal PEKER *, Hayrettin TEMEL **, Oğuz TUNCER ***, Murat BAŞARANOĞLU **, 
Mehmet Nuri ACAR ****, Abdullah CEYLAN *****, Ercan KIRIMİ *****

ÖZET

Fournier gangreni genellikle lokal travma, operasyon veya immün sistemi etkileyen hastalıklara bağlı gelişen, Gram pozitif mikroorganizmalar, enterik basiller ve anaeroblar tarafından oluşturulan skrotum, penis ve perineyi etkileyen akut enfektif bir gangrendir. Miadında 3,000 g ağırlığında, aralarında akrabalık olmayan sağlıklı anne-babadan doğan, 4 günlük erkek hasta yumurtalıklarında yara çıkması nedeni ile acil servisimize getirildi. Beyaz küre sayısı ve C-reaktif protein değerleri yaşına göre normaldi. Vaka Fournier gangreni tanısı aldı. Büyükanne tarafından çocuğun daha sağlıklı olması için tüm vücudunun tuzlandığı öğrenildi.

Bu vaka sunumu Fournier gangreni ile karışabilen durumlara bölgemizde halen bir yanlış gelenek olarak devam eden tuzlama vakalarına dikkat çekmek ve öykünün halen ne kadar değerli bir parametre olduğunu vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Fournier gangreni, tuzlama, yenidoğan

Çocuk Dergisi 10(4):207-210, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.207
Vaka Sunumu
Neonatal Boğmaca: Vaka Sunumu

Sinan Mahir KAYIRAN *, Berkan GÜRAKAN **

ÖZET

Boğmaca, Bordetella pertussis’in neden olduğu, solunum yollarının aşı ile önlenebilir oldukça bulaşıcı bir infeksiyon hastalığıdır. Her yaş grubunda görülmekle birlikte aşı programı tamamlanmamıştır ve özellikle 6 ayın altındaki bebekler ve küçük çocuklarda ağır seyredip hastaneye yatış ve mortaliteye neden olabilmektedir. Boğmaca riskini azaltmak için, ergen ve erişkinleri dolayısıyla bebekleri boğmacadan korumak için, okul öncesi çocuklar ve ergenlere pekiştirme dozlarının uygulanması ve ulusal aşı takvimimize pekiştirme boğmaca aşı dozlarının eklenmesi düşünülmelidir.

Bu makalede boğmaca tanısı alan bir yenidoğanın güncel literatürle birlikte sunulması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Boğmaca, bordetella pertussis, yenidoğan

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın